Nylon Lock Nut

Nylon Lock Nut

SIZE RANGEM5 TO M16
GRADE6
STANDARDDIN:980/982